เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

hnam2016

Travel License : 11/08461

หน้าแรก

/

ทัวร์พม่า

/

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ เมียนมาร์ เที่ยว3เมือง มัณฑะเลย์ เนปยีดอ พุกาม 4วัน 3คืน (8M)

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ เมียนมาร์ เที่ยว3เมือง มัณฑะเลย์ เนปยีดอ พุกาม 4วัน 3คืน (8M)

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ เมียนมาร์ เที่ยว3เมือง มัณฑะเลย์ เนปยีดอ พุกาม 4วัน 3คืน (8M)

เที่ยวพม่า มหัศจรรย์ เมียนมาร์ เที่ยว3เมือง มัณฑะเลย์ เนปยีดอ พุกาม 4วัน 3คืน สักการะเจดีย์อุปะสันติ วิหารติโลมินโล วัดอนันต์ดา เจดีย์สัพพัญญู ชมวิหารธรรมยันจี เจดีย์ชเวสิกอง ล่องเรือแม่น้ำอิระวดีชมพระอาทิตย์ตก

รหัสทัวร์

MM_8M00056

ประเทศ

พม่า

กำหนดการเดินทาง

28 มิ.ย. 67 - 12 ต.ค. 67

จำนวนวัน

4วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

13,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Myanmar Airways International

มิ.ย. 67

14,999฿

28-01ก.ค.

ก.ค. 67

14,999฿

19-22

15,999฿

20-23

15,999฿

26-29

ส.ค. 67

15,999฿

09-12

14,999฿

10-13

13,999฿

23-26

ก.ย. 67

13,999฿

13-16

13,999฿

27-30

ต.ค. 67

16,999฿

11-14

16,999฿

12-15

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

28 มิ.ย. 67 - 01 ก.ค. 67

14,999

14,999

13,999

3,000

6,000

-

24

19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67

14,999

14,999

13,999

3,000

6,000

-

24

20 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67

15,999

15,999

14,999

3,000

6,000

-

24

26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67

15,999

15,999

14,999

3,000

6,000

-

24

09 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67

15,999

15,999

14,999

3,000

6,000

-

24

10 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67

14,999

14,999

13,999

3,000

6,000

-

24

23 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67

13,999

13,999

12,999

3,000

6,000

-

24

13 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67

13,999

13,999

12,999

3,000

6,000

-

24

27 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67

13,999

13,999

12,999

3,000

6,000

-

24

11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67

16,999

16,999

15,999

3,000

6,000

-

24

12 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67

16,999

16,999

15,999

3,000

6,000

-

24

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินดอนเมือง • มัณฑะเลย์ • เมืองเนปยีดอ

Day : 2

พระพุทธรูปปางมารวิชัย • เจดีย์อุปปาตะสันติ • พิพิธภัณฑ์อัญมณี • เมืองพุกาม

Day : 3

เจดีย์ชเวสิกอง • วัดติโลมินโล • วัดอนันดา • วิหารสัพพัญญู • โรงงานเครื่องเขิน • วิหารธรรมยันจี • วัดมหุหา • วัดกุบยางกี • นั่งรถม้าชมเมือง • ล่องเรือแม่น้ำอิระวดีชมพระอาทิตย์ตก

Day : 4

เมืองมัณฑะเลย์ • สนามบินมัณฑะเลย์ • กรุงเทพฯ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 22 ครั้ง